giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Tên tổ chức

 Tên tiếng việt: Viện Nghiên cứu và Phát triển cây Dược liệu

 Tên tiếng anh: Institute of Medicinal Plants Research and Development

       Tên viết tắt: IMP