chức năng - nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ

  1. Chức năng
  • Viện nghiên cứu và Phát triển Dược liệu là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Học viện. Viện tự chịu trách nhiệm trước Học viện về các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Viện có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và làm các dịch vụ có liên quan liên quan đến phát triển dược liệu.
  • Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cây dược liệu.
  • Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
  • Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, hỗ trợ hình thành và gắn kết doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp Spin-off; Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.
  1. Nhiệm vụ
  • Quản lý tốt tài sản, vật tư, tiền vốn, lao động của Viện được Học viện giao theo quy định của pháp luật và Học viện.
  • Phối hợp với các đơn vị (bộ môn, khoa, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm) thuộc học viện nhằm thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khác được Học viện giao.
  • Thực hiện các hoạt động dịch vụ liên quan đến phát triển dược liệu.